Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osiek Jasielski
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Jednostki Organizacyjne Gminy  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Osieku Jasielskim

Kierownik GOPS : Józefa Romanek

 

Nazwa placówki

Adres

Telefon

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Osieku Jasielskim

 

 

 

Świadczenia Rodzinne

 

 

38-223
Osiek Jasielski

 

 

 

38-223
Osiek Jasielski
 

 

13 425 50 02

 

 

 

 

13 425 50 03

 

e-mail :  gopsosiekj@interia.pl 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny pracy :

poniedziałek 7:30 - 15:30

wtorek 7:30  -  15:30

środa 7:30  -  15:30

czwartek 7:30  -  15:30

piątek 7:30  -  15:30

GOPS jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań zakresu pomocy społecznej , które obejmują w szczególności:

* przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianą ustawą świadczeń

* pracy socjalnej , rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków  sprzyjającym temu celowi.

* analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

* realizacji zadań wynikających z rozeznanych  potrzeb społecznych

* rozwijaniu nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb

* terenem działania Ośrodka jest Gmina Osiek Jasielski.

 

W ramach swej działalności ośrodek reZasiłek okresowyprzysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Przysługuje osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. /477/00 zł/ . Zasiłek dla takiej osoby ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej , a dochodem tej osoby . Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

 

 

Przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20.00zł miesięcznie.

 

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy , ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowymoże być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

Jest to świadczenie fakultatywne przyznane w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia , opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być alizuje zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, oraz zadania własne gminy określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. / Dz.U. Nr 115 poz. 728 z 2008 r . z późn. zm./

 

Zasady udzielania pomocy społecznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, na podstawie zgody na pobyt tolerowany, oraz mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

- trudna sytuacja życiowa

- trudna sytuacja finansowa

której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, zasoby i uprawnienia

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1. - ubóstwa

2. -sieroctwa

3. - bezdomności

4. - bezrobocia

5. - niepełnosprawności

6. - długotrwałej choroby

7. - przemocy w rodzinie

7a .potrzeby ochrony ofiar handlu ludżmi

8.- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9.- bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

10.- braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze.

11.- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

12.- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

13.- alkoholizmu lub narkomanii

14.- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477.00 zł. miesięcznie

2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351.00 zł zwanej „ kryterium dochodowym

  na osobę"

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego, która jest istotna przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 207.00 zł.

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego,bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

 

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osób lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej orprzyznany w formie biletu kredytowanego. .

Zasiłek celowy może być przyznane także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej., oraz w wyniku zdarzenia losowego. / Zasiłek w tym przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i nie może podlegać zwrotowi/

 

Zasiłek celowy specjalny  może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny , który nie podlega zwrotowi.

 

 

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym jest prowadzona praca socjalna.

 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania , jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach , domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie/ np. ośrodki interwencji kryzysowej , hotele /.

 

Pomoc doraźna albo okresowa przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków .

 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wymogiem zmarłego .

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwieniu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

 

 

Jedną z niepieniężnych form pomocy są :

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania , w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domów pomocy.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotniej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona , także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  z z rodzaju schorzenia lun niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym .

 

Pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie / np: ośrodki interwencji kryzysowej,, hotele/.

 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

Sprawienie pogrzebu :

 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego .Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferujeaz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

 

Podstawą ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

 

  - dowód osobisty

  - orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, decyzja organu rentowego przyznająca

 świadczenie z ubezpieczenia społecznego, albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  - zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia po potrąceniu

 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek społecznych i zdrowotnych

 z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

  - dowód otrzymania renty lub emerytury

  - zaświchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń ,ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania ,albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą ,że osoba ta lub rodzina jest wstanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową , wykorzystując własne zasoby majątkowe w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych , wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości , może odmówić przyznania świadczenia.

 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ , który przyznał świadczenie , o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej, i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

 

 

 

Świadczenia pieniężne:

 

  - zasiłek stały

  - zasiłek okresowy

  -zasiłek celowy i celowy specjalny

 

 

Świadczenia niepieniężne:

 

  - praca socjalna

  - bilet kredytowany

  - składki na ubezpieczenie zdrowotne

  - składki na ubezpieczenia społeczne

  - sprawienie pogrzebu

  - poradnictwo specjalistyczne

  - interwencja kryzysowa

  - schronienie

  - posiłek

  - niezbędne ubranie

  - pobyt w domu pomocy społecznej

  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Zasiłek stały w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej / 477.00 zł / a dochodem tej osoby .

 

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie ,niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały w przypadku w przypadku osoby pozostającej w rodzinie ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie / 351.00 zł / , a dochodem na osobę w rodzinie

 

Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty 444.00 zł , a niższa od kwoty 30.00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowyprzysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Przysługuje osobie samotnie gospodarującej , której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. /477/00 zł/ . Zasiłek dla takiej osoby ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej , a dochodem tej osoby . Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

 

 

Przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20.00zł miesięcznie.

 

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy , ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowymoże być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

Jest to świadczenie fakultatywne przyznane w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia , opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego. .

Zasiłek celowy może być przyznane także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej., oraz w wyniku zdarzenia losowego. / Zasiłek w tym przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i nie może podlegać zwrotowi/

 

Zasiłek celowy specjalny  może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny , który nie podlega zwrotowi.

 

 

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym jest prowadzona praca socjalna.

 

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania , jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach , domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie/ np. ośrodki interwencji kryzysowej , hotele /.

 

Pomoc doraźna albo okresowa przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków .

 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wymogiem zmarłego .

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwieniu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

 

 

Jedną z niepieniężnych form pomocy są :

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania , w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domów pomocy.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotniej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona , także w przypadku gdy opieki nie może zapewnić jej rodzina.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  z z rodzaju schorzenia lun niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym .

 

Pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie / np: ośrodki interwencji kryzysowej,, hotele/.

 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

Sprawienie pogrzebu :

 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego .Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

  - zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie,że dziecko nie

 otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły

 - decyzja z urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu

 osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty, oraz

 utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, zasiłku przedemerytalnego

 lub świadczenia przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy,że osoba ta znajduje się

 w rejestrze urzędu jako poszukująca pracy.

  - oświadczenie o wysokości dochodu

  - oświadczenie o stanie majątkowym wg wzoru

  - zaświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia w tym o okresach , za które były opłacane

 składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych , jeżeli dotyczy to osoby

 ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę lub rodzinę ubiegającą się o świadczenie , że udzielenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub poinformowanie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

 

Rozmiar i rodzaj świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy .

 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa, zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia odwykowego leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia , urong>

 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom, rodzinom, pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, a w szczególności prawnego, psychologicznego. Pracownicy socjalni udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

 

Innym zadanie, realizowane przez Ośrodek to jest opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem.

 

 

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuję klientowi prawo do odwołania.

 data wytworzenia2016-03-14
data udostępnienia2016-03-14
sporządzone przez
opublikowane przezJacek Stanek
ilość odwiedzin1100
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112, 38-223 Osiek Jasielski, tel.: 13 442 00 05, fax: 13 442 00 05, gmina@osiekjasielski.pl, www.osiekjasielski.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@